Arie
Duety...
Opery
Kantaty
Kompozytorzy
Switch to English

Aria: Addio, addio, o miei sospiri

Kompozytor: Gluck Christoph Willibald

Opera: Orfeusz i Eurydyka

Rola: Orfeo (Mezzo)

Ścignij darmowe partytury: "Addio, addio, o miei sospiri" PDF
Padre tu non m'ascolti se per entro. Telemaco. Telemaco. GluckCerco il mio ben cosi. Orfeo. Orfeusz i Eurydyka. GluckMille pene. Orfeo. Orfeusz i Eurydyka. GluckPiango il mio ben cosi. Orfeo. Orfeusz i Eurydyka. GluckVenez, venez, troupe brillante. Balkis. La rencontre imprévue. GluckSans votre brusque retraite. Balkis. La rencontre imprévue. GluckAddio, addio, o miei sospiri. Orfeo. Orfeusz i Eurydyka. GluckChiamo il mio ben cosi. Orfeo. Orfeusz i Eurydyka. GluckDeh placatevi con me. Orfeo. Orfeusz i Eurydyka. GluckMen tiranne voi sareste. Orfeo. Orfeusz i Eurydyka. Gluck