Arie
Duety...
Opery
Kantaty
Kompozytorzy
Switch to English

Zeffiretto, arresta il volo, HWV 177

Kompozytor: Händel Georg Friedrich

Partytury na orkiestrę

"Zeffiretto, arresta il volo, HWV 177" PDF 0Mb