Arie
Duety...
Opery
Kantaty
Kompozytorzy
Switch to English

Zygmunt

Kompozytor: Rossini Gioacchino

voices, chorus, orchestra