Arie
Duety...
Opery
Kantaty
Kompozytorzy
Switch to English

Rola: Olga (Kontralt)

Kompozytor: Czajkowski Piotr

Opera: Eugeniusz Oniegin

Arie:

Ja nye sposobna k grusti tomnoy (Olga's Aria)
Ja nye sposobnak grusti tomnoy (Olga)