Arie
Duety...
Opery
Kantaty
Kompozytorzy
Switch to English

Aria: Che farò senza Euridice

Kompozytor: Gluck Christoph Willibald

Opera: Orfeusz i Eurydyka

Rola: Orfeo (Mezzo)

Ścignij darmowe partytury: "Che farò senza Euridice" PDF
Parmi veder ancor ah non turbi. Telemaco. Telemaco. GluckAd un riso. Tangia. Le cinesi. GluckPiango il mio ben cosi. Orfeo. Orfeusz i Eurydyka. GluckChe farò senza Euridice. Orfeo. Orfeusz i Eurydyka. GluckMen tiranne voi sareste. Orfeo. Orfeusz i Eurydyka. GluckVenez, venez, troupe brillante. Balkis. La rencontre imprévue. GluckAddio, addio, o miei sospiri. Orfeo. Orfeusz i Eurydyka. GluckCerco il mio ben cosi. Orfeo. Orfeusz i Eurydyka. GluckFerma, crudele. Lisinga. Le cinesi. GluckChiamo il mio ben cosi. Orfeo. Orfeusz i Eurydyka. Gluck